วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์3หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและอากาศบนโลก2

1. ข้อใด ไม่ใช่ น้ำผิวดิน
ก. น้ำฝน ข. น้ำตก
ค. น้ำบาดาล ง. น้ำคลอง
2. ข้อใดทำให้ปริมาณแหล่งน้ำตามธรรมชาติในท้องถิ่นต่างกัน
ก. ประชากร
ข. การเพาะปลูก
ค. การสร้างเขื่อน
ง. สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
3. บริเวณในข้อใดที่พบน้ำในลักษณะ
ที่เป็นแผ่นน้ำแข็งหนา
ก. ขั้วโลกเหนือ ข. ทะเลทราย
ค. ป่าร้อนชื้น ง. ถ้ำใต้ภูเขา
4. ข้อใดบอกสมบัติของน้ำ ไม่ถูกต้อง
ก. มีปริมาตรคงที่
ข. ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
ค. เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ
ง. มี 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง
ของเหลว และของกึ่งเหลว
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำ
ก. โลกมีพื้นน้ำอยู่ 2 ใน 4 ส่วน
ข. แหล่งน้ำจืดในโลกมีอยู่ 97%
ค. แหล่งน้ำจืดที่สิ่งมีชีวิตใช้ใน
การดำรงชีวิตมีเพียง 1%
ง. แหล่งน้ำเค็มในโลกมีปริมาณ
น้อยกว่าปริมาณแหล่งน้ำจืด

6. ข้อใดเป็นการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี

ก. การขุดท่อระบายน้ำ

ข. การขุดดินกลบแหล่งน้ำเสีย

ค. การติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสีย

ง. การปล่อยสัตว์เลี้ยงลงแหล่งน้ำ

7. ข้อใดเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

ก. ท่อประปาเกิดการรั่วซึม

ข. ท่อประปาเป็นสนิม

ค. น้ำประปามีสีขุ่น

ง. ท่อประปาแตก

8. วิธีประหยัดน้ำข้อใดเป็นนามธรรม

ก. ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน

ข. รดน้ำต้นไม้โดยใช้บัวรดน้ำ

ค. ล้างจานโดยใช้ภาชนะรองน้ำ

ง. สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ

9. ข้อใดเป็นการช่วยลดปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำโดยทางอ้อม

ก. ใช้ภาชนะรองน้ำไว้ใช้

ข. ใช้น้ำอย่างประหยัด

ค. ปลูกป่าทดแทน

ง. ปิดก๊อกน้ำให้สนิท

10. โครงการในข้อใดช่วยลดปัญหา

การขาดแคลนน้ำ

ก. โครงการฝนหลวง

ข. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

ค. โครงการฟื้นชีวิตคลองแสนแสบ

ง. โครงการแพทย์อาสาฯ สมเด็จย่า

คงกงค

คงงคก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น