วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ


1. ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
หมดไป
ก. ป่าไม้ ข. ดิน
ค. สัตว์ป่า ง. แร่ธาตุ
2. ทรัพยากรใดช่วยทำให้เกิดแหล่งน้ำ
ก. ป่าไม้ ข. แร่ธาตุ
ค. สัตว์ป่า ง. ดิน
3. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด มีส่วนช่วย
รักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม
มากที่สุด
ก. ดิน ข. น้ำ
ค. ป่าไม้ ง. แร่ธาตุ
4. สิ่งใดเมื่อทิ้งลงไปในดินแล้ว ทำให้เกิด
มลพิษทางดิน
ก. สารเคมี ข. ซากสัตว์
ค. เศษอาหาร ง. เม็ดกรวด
5. ปัญหาการใช้ดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับข้อใด
ก. หัตถกรรม ข. พาณิชยกรรม
ค. เกษตรกรรม ง. อุตสาหกรรม
6. การปลูกผักกางมุ้ง เป็นการช่วยลด
ปริมาณการใช้สิ่งใด
ก. ดิน ข. ยาฆ่าแมลง
ค. น้ำ ง. อากาศ


7. การเพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยชนิดใด
มากเกินไป จะทำให้เกิดดินเสีย
ก. ปุ๋ยคอก ข. ปุ๋ยเคมี
ค. ปุ๋ยหมัก ง. ปุ๋ยพืชสด
8. สาเหตุใดที่ทำให้อากาศเป็นพิษ
ก. ควันจากการเผาหญ้า
ข. ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
ค. ควันไฟจากการหุงต้มอาหาร
ง. ลมหายใจออกของคนและสัตว์
9. ข้อใดเป็นการใช้ป่าไม้อย่างคำนึงถึง
สภาพแวดล้อม
ก. ตัดเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก
ข. ตัดต้นไม้ครั้งละจำนวนมากๆ
แต่นานๆ ครั้ง จึงตัด
ค. ตัดเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆ
ง. ตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และ
ปลูกทดแทนในส่วนที่ตัดไป
10. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนที่สุด
ก. สร้างจิตสำนึกของคนให้มี
ความรักและห่วงใยธรรมชาติ
ข. รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาด
สิ่งแวดล้อม
ค. ช่วยกันปลูกป่าทดแทน
ง. เข้าร่วมโครงการตาวิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น