วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์3-1-3ชีวิตสัมพันธ์


1. ต้นพืชที่ขึ้นบนบก มีความสัมพันธ์ กับพื้นดินในด้านใด
ก. เป็นแหล่งอาหาร
ข. เป็นแหล่งวางไข่
ค. เป็นแหล่งหลบภัย
ง. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแก๊ส
2. พืชในข้อใด มีความสัมพันธ์กับแหล่งน้ำในด้านที่อยู่อาศัย
ก. มะละกอ ข. มะม่วง
ค. ข้าว ง. แหน
3. สัตว์ในข้อใด มีความสัมพันธ์
กับแหล่งน้ำในด้านการขยายพันธุ์
และวางไข่
ก. เป็ด ข. งู
ค. คางคก ง. ผีเสื้อ
4. สัตว์ในข้อใด มีความสัมพันธ์กัน
โดยอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูง
ก. กวาง ข. เสือ
ค. หมี ง. แรด
5. สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นอาหาร
เป็นความสัมพันธ์แบบใด
ก. แบบผู้ล่ากับผู้ถูกล่า
ข. แบบภาวะปรสิต
ค. แบบอิงอาศัย
ง. แบบพึ่งพา

6. สัตว์ในข้อใด ไม่ได้มีความสัมพันธ์
กับเหยี่ยวในฐานะผู้ถูกล่า
ก. กบ ข. ลิง
ค. ปลา ง. กระต่าย
7. สัตว์ในข้อใดมีความสัมพันธ์กับคน
แบบภาวะปรสิต
ก. ด้วง ข. ผีเสื้อ
ค. ผึ้ง ง. พยาธิ
8. เรามักพบเห็นนกเอี้ยงเกาะบนหลังควาย
นกเอี้ยงได้ประโยชน์อะไรจากควาย
ก. กินเลือดควาย
ข. กินแมลงบนหลังควาย
ค. แย่งอาหารของควายกิน
ง. อาศัยควายเป็นพาหนะ
9. จากข้อ 8. ควายได้ประโยชน์อะไร
จากนกเอี้ยง
ก. ไม่ถูกแมลงรบกวน
ข. ช่วยชี้แหล่งที่มีน้ำ
ค. ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ง. มีนกเอี้ยงเป็นเพื่อนเดินทาง
10. นกเอี้ยงกับควายมีความสัมพันธ์แบบใด
ก. พึ่งพา
ข. อิงอาศัย
ค. ภาวะปรสิต
ง. ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น