วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2-2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ


1. ข้อใดเป็นการใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลือง
ก. เปิดหน้าต่างให้แสงเข้าแทนการ
เปิดไฟ
ข. ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่อยู่ในห้อง
ค. ปิดโทรทัศน์ก่อนเข้านอน
ง. เปิดโทรทัศน์ดูคนละเครื่อง
2. การใช้น้ำในข้อใดเป็นวิธีที่สิ้นเปลือง
ที่สุด
ก. ล้างจานโดยรองน้ำใส่กะละมัง
ข. รดน้ำต้นไม้โดยใช้บัวรดน้ำ
ค. ล้างรถโดยใช้สายยางฉีด
ง. อาบน้ำโดยใช้ขันตัก
3. ใครช่วยประหยัดน้ำ
ก. ปาล์มล้างจานครั้งละน้อยๆ
แต่ล้างบ่อยๆ
ข. ปอใช้สายยางฉีดรดน้ำต้นไม้
ค. นกนำน้ำสุดท้ายของการซักผ้า
มาใช้ล้างพื้น
ง. ป้อมชอบเปิดน้ำให้ไหลแรงๆ
ขณะล้างมือ
4. ขยะประเภทใดไม่ย่อยสลาย
ก. กล่องโฟม ข. เศษอาหาร
ค. เศษกระดาษ ง. ถุงพลาสติก
5. การกินอาหารโดยไม่เหลือทิ้ง
ช่วยประหยัดทรัพยากรใด
ก. พืชและสัตว์ ข. แร่ธาตุ
ค. ป่าไม้ ง. ดิน

6. ขยะประเภทใดนำไปทำปุ๋ยหมักไม่ได้
ก. เศษกระดาษที่เน่าเปื่อย
ข. เศษยางรถยนต์เก่าๆ
ค. เศษพืชผัก
ง. เศษอาหาร
7. การนำยางรถยนต์เก่ามาประดิษฐ์
เป็นสิ่งใด เหมาะสมที่สุด
ก. แก้วน้ำ ข. จานใส่อาหาร
ค. ถังขยะ ง. กล่องใส่ของ
8. ขยะประเภทใดนำมาประดิษฐ์เป็น
กระถางแขวนต้นไม้ได้เหมาะสมที่สุด
ก. ถุงขนม
ข. กระดาษชำระ
ค. ขวดพลาสติก
ง. กล่องใส่กระดาษ
9. การใช้กระดาษอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า เป็นการช่วยรักษาทรัพยากร
ในข้อใด
ก. ต้นไม้ ข. น้ำ
ค. แร่ธาตุ ง. ดิน
10. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีใช้กระดาษสมุดอย่าง
คุ้มค่า
ก. เขียนให้หมดทั้ง 2 ด้าน
ข. นำกระดาษที่ใช้แล้วไปประดิษฐ์
เป็นงานศิลปะ
ค. นำไปย่อยทำกระดาษรีไซเคิล
ง. ขยำเป็นก้อนไว้เล่นปาเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น