วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก

1. ปรากฏการณ์ใดที่เกิดจากการที่โลก

หมุนรอบตัวเอง

ก. การเกิดฤดูกาล

ข. การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง

ค. การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

ง. การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์

2. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์มีความ สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ใด

ก. การเกิดสุริยุปราคา

ข. การเกิดจันทรุปราคา

ค. การเกิดกลางวัน กลางคืน

ง. การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

3. ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ ข้อใดไม่เป็นจริง

ก. ไม่มีเวลากลางวันบนโลก

ข. โลกจะตกอยู่ในความมืดมิด

ค. โลกจะหยุดหมุนรอบตัวเอง

ง. ไม่มีฤดูกาลต่างๆ เกิดขึ้นบนโลก

4. ปาล์มสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ไปทางด้านหลังบ้าน แสดงว่าหน้าบ้าน

ปาล์มเป็นทิศอะไร

ก. ทิศตะวันออก ข. ทิศตะวันตก

ค. ทิศเหนือ ง. ทิศใต้

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. ดวงจันทร์ขึ้นและตกในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์

ข. ดวงจันทร์ขึ้นในเวลาตรงกันทุกวัน

ค. ดวงจันทร์มีรูปร่างเหมือนกันทุกวัน

ง. ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเอง

6. ในเวลาใดที่ดวงอาทิตย์จะคล้อยไป

ทางทิศตะวันตก

ก. เช้า

ข. สาย

ค. เที่ยง

ง. บ่าย

7. การกำหนดทิศใช้สิ่งใดเป็นหลัก

ก. ดวงอาทิตย์

ข. ดวงจันทร์

ค. ดวงดาว

ง. โลก

8. โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลานาน

เท่าใด

ก. 1 วัน

ข. 1 สัปดาห์

ค. 1 เดือน

ง. 1 ปี

9. จากข้อ 8. คิดมาจากข้อใด

ก. การเกิดฤดูกาล

ข. การมีวันปีใหม่

ค. การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

ง. การเกิดกลางวัน กลางคืน

10. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดกลางวัน

กลางคืน

ก. โลกหมุนรอบตัวเอง

ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ค. ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง

ง. ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

งคคกก

งกกงก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น