วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์3-1-2ชีวิตสัมพันธ์

บัตรภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว


บัตรภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

บัตรภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

บัตรภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว


บัตรภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

ชื่อสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

ชื่อสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

กิจกรรมพัฒนาการคิด
อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ และตอบคำถาม

ไดโนเสาร์ เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่บนผืนโลกของเราในสมัย ดึกดำบรรพ์ก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยา รวมทั้งมี การขุดพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของไดโนเสาร์ทำให้ทราบว่า ไดโนเสาร์พวกแรกปรากฏขึ้นในโลกใบนี้เมื่อ 225 ล้านปีมาแล้ว ช่วงเวลานี้เราเรียกว่า “ยุคไทรแอสสิก” ในสมัยนั้นมีไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ มากมายทั้งที่ตัวสูงใหญ่กว่า 100 ฟุต จนถึงไดโนเสาร์ตัวเล็กเท่าไก่ ไดโนเสาร์พวกหนึ่งจะกินพืชเป็นอาหาร และไดโนเสาร์อีกพวกหนึ่งก็จะกินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร
เมื่อกาลเวลาผ่านไป ไดโนเสาร์ก็แพร่พันธุ์ผ่านยุคจูแรสสิก จนกระทั่งมาถึงยุคคีเตเชียส แล้วอยู่ๆ ไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปหมดสิ้น โดยที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้
การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เตือนใจเราว่า เมื่อใดก็ตามที่สภาพแวดล้อมของโลกถูกทำลาย ชีวิตก็ถูกทำลายด้วย รอยเท้าไดโนเสาร์ คือบทเรียนจากอดีตที่ย้ำเตือนให้เราก้าวผ่านปัจจุบันสู่อนาคตอย่างปลอดภัย ขอให้เราร่วมกันรักษาผืนดิน แผ่นน้ำ และท้องฟ้า โลกและมนุษย์จักคงอยู่สืบไป
จาก ตะลุยแดนไดโนเสาร์ที่ภูเวียง ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน

1. นักเรียนคิดว่า สิ่งใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เคยมีไดโนเสาร์อยู่ในโลกนี้มาก่อน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดว่า สิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนได้ข้อคิดอะไร จากการศึกษาเรื่องราวของไดโนเสาร์
………………………………………………… …………………………………………………

จงวง  ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

1. สาเหตุใดที่ทำให้สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์
ก. ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ข. จำนวนอาหารลดน้อยลง
ค. อาศัยอยู่โดดเดี่ยว
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
2. สัตว์ในข้อใดที่ยังไม่สูญพันธุ์
ก. เสือเขี้ยวดาบ ข. กวางดาว
ค. ช้างแมมมอธ ง. นกโดโด้
3. สมันสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย เพราะสาเหตุใด
ก. มีลูกยาก
ข. ตั้งท้องนาน
ค. เกิดภัยธรรมชาติ
ง. ถูกมนุษย์ล่าเอาเขา
4. สัตว์ในข้อใดมีการปรับเปลี่ยนสี ตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
ก. ตะกวด ข. แมลงวัน
ค. จิ้งจก ง. ยุง
5. ถ้าเราปลูกต้นพืชไว้ในที่ร่ม
ต้นพืชจะมีการปรับตัวแบบใด
ก. ลำต้นเอนไปในทิศทางที่มีแสง
ข. ออกดอกเร็วกว่าปกติ
ค. เปลี่ยนใบไปเป็นหนาม
6. ต้นตะบองเพชรลดการคายน้ำ
โดยเปลี่ยนใบไปเป็นสิ่งใด
ก. มือเกาะ ข. กิ่ง
ค. หนาม ง. ขน
7. ข้อใดเป็นการปรับตัวชั่วคราว
ของสัตว์
ก. ยีราฟมีคอยาวเพื่อใช้กินใบไม้
ที่อยู่สูงๆ
ข. ปลามีรูปร่างเพรียว ลำตัวเรียว
ค. งูใช้ลิ้นในการดมกลิ่น
ง. กระรอกจำศีลในฤดูหนาว
8. อวัยวะใดของเป็ด มีส่วนช่วยให้เป็ด
ว่ายน้ำได้ดี
ก. ปีก ข. ปาก
ค. เท้า ง. ก้น
9. สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกส่วนใหญ่
มีลักษณะใดที่เหมาะกับการเคลื่อนที่
ก. มีขา ข. มีลำตัวสูง
ค. มีปีก ง. มีขน
10. การกระทำข้อใดของคนเราที่ทำให้
สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์
ก. ต้องการอวัยวะสัตว์มาใช้ประโยชน์
ข. ศึกษาธรรมชาติชีวิตสัตว์
ค. ร่วมกันปลูกป่า
ง. เพาะพันธุ์สัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น