วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่2

1. ถ้าปล่อยวัตถุจากที่สูง วัตถุใด

ไม่ตกลงสู่พื้น

ก. ขนนก ข. สำลี

ค. ใบไม้ ง. ไม่มี

2. แรงดึงดูดของโลก ทำงานอย่างไร

ก. ดึงวัตถุลงสู่พื้น

ข. ดึงวัตถุขึ้นและลง

ค. ดึงวัตถุขึ้นไปในอากาศ

ง. ดึงวัตถุไปทางทิศตะวันออก

3. แรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุมีสิ่งใด

ก. มวล

ข. น้ำหนัก

ค. ความแข็ง

ง. การเคลื่อนที่

4. ข้อใดไม่ได้เกิดจากแรงดึงดูดของโลก

ก. ใบไม้ร่วงลงพื้น

ข. น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

ค. เครื่องบินที่ขัดข้องตกลงทะเล

ง. เท้าเหยียบพื้นที่มีน้ำแล้วลื่นไถล

5. ถ้าปล่อยวัตถุที่มีรูปทรงเดียวกันแต่มี

น้ำหนักไม่เท่ากัน จากระดับความสูง

ที่เท่ากัน วัตถุใดตกลงสู่พื้นก่อน

ก. วัตถุที่มีขนาดเล็ก

ข. วัตถุที่มีขนาดใหญ่

ค. ตกถึงพื้นพร้อมกัน

ง. วัตถุที่มีน้ำหนักมากที่สุด

6. สิ่งใดทำงานด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก

ก. แม่เหล็ก ข. แบตเตอรี่

ค. เครื่องชั่ง ง. เข็มทิศ

7. ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดมากกว่า

หรือน้อยกว่าโลกเท่าใด

ก. มากกว่าโลก 6 เท่า

ข. มากกว่าโลก 5 เท่า

ค. น้อยกว่าโลก 6 เท่า

ง. น้อยกว่าโลก 5 เท่า

8. ถ้าโลกไม่มีแรงดึงดูดจะเป็นอย่างไร

ก. วัตถุต่างๆ จะลอยไปมา

ข. เราจะขี่จักรยานได้เร็วขึ้น

ค. เราจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น

ง. น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเร็วขึ้น

9. ถ้ามนุษย์อวกาศชั่งน้ำหนักบนโลกได้

87 กก. ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์

ข้อใดถูกต้อง

ก. น้ำหนัก 87 กก.

ข. น้ำหนักมากกว่า 87 กก.

ค. น้ำหนักน้อยกว่า 87 กก.

ง. ค่าของน้ำหนักไม่แน่นอน

10. ผู้ค้นพบแรงดึงดูดของโลกคือใคร

ก. กาลิเลโอ

ข. ไอแซค นิวตัน

ค. ไมเคิล ฟาราเดย์

ง. เบนจามิน แฟรงคลิน

ง ก ข ง ค

ค ค ก ค ข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น