วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและอากาศบนโลก.

1. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของอากาศ

ก. ต้องการที่อยู่

ข. เปลี่ยนสีได้

ค. สัมผัสได้

ง. มีน้ำหนัก

2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการ

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ก. น้ำ ข. อาหาร

ค. ที่อยู่ ง. อากาศ

3. อากาศดี มีลักษณะอย่างไร

ก. มีแก๊สออกซิเจนอยู่น้อย

ข. มีแก๊สออกซิเจนอยู่มาก

ค. มีการเคลื่อนที่อยู่เสมอ

ง. มีความเย็นพอดี

4. เมื่อเราเป่าลูกโป่ง แล้วลูกโป่ง

ขยายตัว เกิดจากสิ่งใด

ก. การรวมตัวของไอน้ำ

ข. การสลายตัวของกลุ่มแก๊ส

ค. การรวมตัวกันของอากาศ

ง. การสลายตัวของฝุ่นละออง

5. แก๊สชนิดใดในอากาศที่มีประโยชน์

ต่อการหายใจ

ก. แก๊สฮีเลียม

ข. แก๊สไฮโดรเจน

ค. แก๊สออกซิเจน

ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

6. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญ

ต่อสิ่งใดมากที่สุด

ก. คน ข. สัตว์

ค. ดิน ง. พืช

7. ถ้าต้องเดินผ่านบริเวณที่มีควันและ

ฝุ่นละอองมาก เราควรทำอย่างไร

ก. เดินก้มหน้า

ข. กลั้นลมหายใจ

ค. วิ่งผ่านให้เร็วที่สุด

ง. ใช้ผ้าปิดจมูกและปาก

8. สาเหตุใดที่ทำให้อุณหภูมิของอากาศ

ลดต่ำลง

ก. ดวงอาทิตย์ ข. ฝน

ค. หมอก ง. แสง

9. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของ

อากาศ

ก. จากทางซ้ายไปทางขวา

ข. จากทางขวาไปทางซ้าย

ค. จากที่มีอุณหภูมิสูงไปที่มีอุณหภูมิต่ำ

ง. จากที่มีอากาศเย็นไปที่มีอากาศร้อน

10. อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

จะเคลื่อนที่อย่างไร

ก. เคลื่อนที่ตามแนวดิ่ง

ข. เคลื่อนที่ตามแนวราบ

ค. เคลื่อนที่ตามแนวนอน

ง. เคลื่อนที่หมุนวนไปมา

ขงขคค

งงขงก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น