วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุรอบตัวเรา

1. สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุ
เพียงอย่างเดียว
ก. ดินสอ ข. ยางลบ
ค. ปากกา ง. ชุดนักเรียน
2. สิ่งของในข้อใดทำจากแก้ว
ก. ช้อน
ข. ลูกบอล
ค. กระป๋อง
ง. หลอดไฟ
3. กระดาษเป็นวัสดุที่ทำจากสิ่งใด
ก. ดิน ข. แร่ธาตุ
ค. สัตว์ ง. พืช
4. วัสดุที่ใช้ทำของเล่นเด็กเล็ก
ไม่ควรมีสมบัติในข้อใด
ก. แข็งแรงทนทาน
ข. สีสันสวยงาม
ค. แตกหักง่าย
ง. น้ำหนักเบา
5. ไม้บรรทัดทำจากวัสดุกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด6. วัสดุในข้อใดเหมาะสำหรับนำมาทำ
เสื้อกันฝน
ก. ผ้า ข. ยาง
ค. กระดาษ ง. พลาสติก
7. วัสดุในข้อใดนำความร้อน
ก. ผ้า ข. เหล็ก
ค. ยาง ง. แก้ว
8. วัสดุชนิดใดมีความยืดหยุ่น
ก. ผ้า ข. โลหะ
ค. ยาง ง. แก้ว
9. คนนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์
ในด้านใดมากที่สุด
ก. ทำเครื่องเรือน และของประดับ
ตกแต่งบ้าน
ข. ทำภาชนะใส่อาหาร
ค. ทำเครื่องประดับ
ง. ทำของเล่นเด็ก
10. ใบพืชที่นำมาสานเป็นสิ่งของต่างๆ
ควรมีสมบัติต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. มีความเหนียว ทนทาน
ข. ไม่มีขนหรือหนาม
ค. ใบใหญ่ และยาว
ง. ฉีกขาดได้ง่าย
ข ง ง ค ก
ง ข ค ก ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น