วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้านเรา2

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

เป็นพลังงานความร้อน

ก. พัดลม ข. โทรทัศน์

ค. วิทยุ ง. เตารีด

2. อุปกรณ์ที่เป็นหัวเสียบจากเครื่องใช้

ไฟฟ้า คืออะไร

ก. ปลั๊กตัวผู้

ข. เต้ารับ

ค. สายไฟ

ง. สวิตช์

3. อุปกรณ์ใดเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้าเสียบ

ก. เต้ารับ

ข. สายไฟ

ค. ปลั๊กตัวผู้

ง. ปลั๊กตัวเมีย

4. เมื่อร่างกายเปียกน้ำ ไม่ควรเสียบปลั๊กหรือเปิดสวิตช์ เพราะอะไร

ก. อาจถูกไฟฟ้าดูด

ข. ทำให้สวิตช์เสียหาย

ค. ทำให้วงจรไฟฟ้าชำรุด

ง. อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด

5. ถ้าสายไฟชำรุด นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. นำผ้ามาหุ้มเอาไว้

ข. ใช้สกอตเทปมาพันไว้

ค. ตัดสายไฟส่วนที่ชำรุดทิ้ง

ง. ให้ช่างไฟฟ้ามาซ่อมแซม

6. ใครอาจถูกไฟฟ้าดูดได้

ก. หน่อยใช้ปลายช้อนแหย่เต้ารับ

ข. กุ้งใช้หม้อหุงข้าวบุบมาหุงข้าว

ค. หนูเปิดน้ำใส่เครื่องซักผ้า

ง. ก้อยพรมน้ำก่อนรีดผ้า

7. จากข้อ 6. พฤติกรรมของใครทำให้

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

ก. หน่อย ข. กุ้ง

ค. หนู ง. ก้อย

8. ข้อใดอาจทำให้เกิดอันตรายได้

ก. จับที่ตัวเต้าเสียบขณะเสียบปลั๊ก

ข. ใช้เต้ารับตัวเดียวกับเครื่องใช้

ไฟฟ้าหลายเครื่อง

ค. ถอดเต้าเสียบทันทีเมื่อใช้เสร็จ

ง. รีดผ้าครั้งละหลายๆ ชุด

9. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า

มากที่สุด ติดฉลากเบอร์อะไร

ก. เบอร์ 1 ข. เบอร์ 4

ค. เบอร์ 5 ง. เบอร์ 7

10. พฤติกรรมใดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า

อย่างสิ้นเปลือง

ก. ละลายน้ำแข็งที่เกาะอยู่ในตู้เย็น

ข. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

ค. เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ขณะใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์

ง. รีดผ้าครั้งละหลายๆ ตัว ในคราวเดียวกัน

งกขกง

กขขคค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น